Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.03
2. Temat badania
Hospitalizacja
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przyczynach hospitalizacji, stosowanych procedurach oraz długości hospitalizacji dla wszystkich osób leczonych w szpitalach bez względu na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą. Dostarcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzględnieniem ich charakterystyki demograficzno-społecznej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - terenowa.
Dane osobowe:

Dane osobowe zbierane w ramach badania są niezbędne do śledzenia sytuacji społeczno-ekonomicznej osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby hospitalizowane.

7. Zakres przedmiotowy

Zachorowania, problemy zdrowotne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Hospitalizowani, w przekrojach: przyczyny choró.
Wskaźniki hospitalizacji, w przekrojach: płeć, grupy wieku, makroregiony, województwa; według rozpoznani.
Hospitalizowani w psychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w przekrojach: rodzaje placówe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Sytuacja zdrowotna ludności Polski w (November 2019).