Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.12
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska; Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych, a także kosztach bieżących, funduszach ekologicznych, pomocy zagranicznej. Badanie dostarcza także informacje o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarowaniu ich środkami oraz o gospodarowaniu powiatów i gmin dochodami budżetów powiatów i gmin pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, które stanowią podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska (Dz. U. poz. 218).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 192 z 22.07.2011, str. 1, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej ponoszące nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej i/lub uzyskujące efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej według grup zakładów o liczbie pracujących: do 49, 50-249, 250 osób i więcej; ponoszące koszty bieżące na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wybrane metodą reprezentacyjną z grup podmiotów o liczbie pracujących: od 10 do 49, 50-249, 250 osób i więcej; ponoszące opłaty (w tym produktowe) i kary na celowe fundusze ekologiczne; rejestrujące szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego oraz straty powodziowe; otrzymujące pomoc zagraniczną na ochronę środowiska.. Gospodarstwa domowe ponoszące wydatki na ochronę środowiska.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska. Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych. Finansowanie ochrony środowiska. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Nakłady inwestycyjne. Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Oczyszczalnie ścieków. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Pracujący, w tym zatrudnieni. Zaopatrzenie w wodę. Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, źródło finansowania, kierunki poniesionych nakładów, grupy inwestorów, rodzaj inwestycji ("końca rury" i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń), dziedziny ochrony środowiska, sektory, PKD, Polska Klasyfikacja Statystyczna dot. Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowisk.
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, rodzaje obiektów, dziedziny ochrony środowiska, grupy inwestorów, Polska Klasyfikacja Statystyczna dot. Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowisk.
Koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, w przekrojach: kraj, kierunki poniesionych wydatków, sektory instytucjonalne i własnościowe z określeniem nakładów na urządzenia ochronne ("końca rury" i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń), dziedziny ochrony środowiska, PK.
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kraj, rodzaje poniesionych wydatków, dziedziny ochrony środowisk.
Nakłady inwestycyjne i efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wsi, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje inwestycji/efektu rzeczowego, źródła finansowani.
Nakłady inwestycyjne oraz efekty rzeczowe w zakresie inwestycji małej retencji wodnej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje inwestycji/efektu rzeczowego, źródła finansowani.
Fundusze ekologiczne: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, gospodarowanie środkami funduszy, w przekrojach: kraj, województw.
Kary za przekroczenie przepisów i ustalonych norm w zakresie środowiska, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje wpływów i ich redystrybucj.
Wielkość pomocy zagranicznej udzielonej Polsce w zakresie ochrony środowiska, w przekrojach: kraj, kierunki pomocy, zakres rzeczowy, źródło pochodzeni.
Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, w przekrojach: kraj, rodzaj przedsięwzię.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym (September 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska (August 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i Ochrona Środowiska - Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania i źródeł finansowania (September 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Environmental Protection Expenditure (June 2020).