Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.07
2. Temat badania
Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz placówkach leczniczych realizujących opiekę w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stacjonarnej opieki długoterminowej, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego i krwiodawstwa.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja państwowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • Sejm, Senat,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty lecznicze zakłady lecznicze zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w rodzaju:
– stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej i hospicyjnej, zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji osób uzależnionych, lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,
– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Praktyki indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i lekarzy dentystów realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych..

7. Zakres przedmiotowy

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - infrastruktura. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna. Krwiodawstwo. Kadra medyczna. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe. Charakterystyka placówek leczniczych. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Cechy organizacyjno-prawne. Opieka medyczna środowiskowa i domowa. Profilaktyka zdrowotna. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Porady udzielone w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, w przekrojach: wybrane grupy wieku pacjentów, płeć, wybrane poradnie, kraj, województwa, powiaty, gmin.
Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województw.
Zakłady i łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy; rodzaje zakładów (szpitale uzdrowiskowe, sanatoria.
Zabiegi przyrodolecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: rodzaje zabiegów; kraj, województwa, powiaty, gmin.
Podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, w przekrojach: kraj, województw.
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w przekrojach: miejsce zdarzenia (ruch uliczno-drogowy, praca, szkoła, dom, inne); kraj, województw.
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiodawcy, w tym honorowi, pobrania jednostek krwi i produkcja produktów krwiopochodnych, w przekrojach: kraj, województw.
Łóżka w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Wypisani i zmarli, w tym dzieci do lat 18-stu w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach ogólnych: liczba stanowisk porodowych, w tym do porodów rodzinnych, przyjętych porodów (fizjologicznych, cięć cesarskich, innych), noworodków żywo i martwo urodzonych według masy urodzeniowej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Porady udzielone w trybie ambulatoryjnym na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć pacjentom niehospitalizowanym, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalach ogólnych, w przekrojach: sposób znieczulenia (znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady centralnej, znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady regionalnej); kraj, makroregiony, województw.
Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Sprzęt medyczny (aparaty) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj aparatu (analizator biochemiczny wieloparametrowy, gammakamera, litotrypter, akcelerator liniowy, rezonans magnetyczny, zestaw angiograficzny, tomograf komputerowy, echokardiograf, mammograf, RTG z opcją naczyniową, RTG z torem wizyjnym, pozytronowy tomograf, aparaty do naświetlań Kobaltem 60, aparaty do naświetlań Cezem 137); kraj, makroregiony, województw.
Zakłady radiologii i diagnostyki izotopowej w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zakładu (rentgenodiagnostyki/ultrasonografii/diagnostyki izotopowej/tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego); kraj, makroregiony, województw.
Pracownie badań czynnościowych, liczba aparatów do badań oraz badania wykonane w pracowniach badań czynnościowych, w przekrojach: rodzaj pracowni (echokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii); kraj, makroregiony, województw.
Pracownie diagnostyczne w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj pracowni (diagnostyki laboratoryjnej/bakteriologii/wirusologii); kraj, makroregiony, województw.
Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, województw.
Pacjenci (kuracjusze) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, rodzaj pobytu (tryb stacjonarny/ambulatoryjny), sposób finansowania pobytu; województwa, powiaty, gmin.
Zakłady patomorfologii w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj pracowni (pracownia histopatologii/prosektorium); kraj, makroregiony, województw.
Osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku; kraj, województw.
Miejsca dzienne i leczeni w trybie dziennym w szpitalach ogólnych, w tym w szpitalach stacjonarnych, w przekrojach: kraj, województw.
Wskaźniki działalności szpitali ogólnych: wykorzystanie łóżek, liczba leczonych na jedno łóżko, przeciętny pobyt pacjenta, w przekrojach: według rodzajów oddziałów; kraj, województw.
Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych: łóżka intensywnej opieki medycznej (intensywnego nadzoru), stanowiska intensywnej terapii (nadzoru kardiologicznego, opieki oparzeń, opieki toksykologicznej, intensywnej opieki medycznej dla dzieci), inkubatory, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Liczba szpitali ogólnych, psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów opieki paliatywnej, ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodków MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: według rodzaju (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne) ; kraj, województwa, powiaty, gmin.
Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województw.
Położne pracujące w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województw.
Lekarze dentyści pracujący w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województw.
Działalność oddziałów szpitalnych: liczba oddziałów, łóżek, w tym łóżka udostępnione klinikom, pacjenci leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaje oddziałów; kraj, województw.
Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: zawody (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, salowe); kra.
Struktura wieku pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej w dniu 31 grudnia, w przekrojach: typ opieki (stacjonarna, domowa, dzienna) ; płeć, grupy wiek.
Pacjenci stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej objęci opieką stacjonarną i dzienną w ciągu roku, w przekrojach: płeć, typy placówek opieki długoterminowej, kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019).
Publikacje innych jednostek
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019 (October 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Ambulatoryjna opieka zdrowotna. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne. Lecznictwo uzdrowiskowe i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Ambulatoryjna opieka zdrowotna (June 2019, September 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Szpitale. Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne (June 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Health care (October 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Stacjonarna opieka zdrowotna (October 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Health Statistics - Health (June 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Stacjonarna opieka zdrowotna - oddziały w szpitalach ogólnych (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Lecznictwo uzdrowiskowe (June 2019).