Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.18
2. Temat badania
Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat stanu zasobów i deficytów oraz porównanie zakresu i dynamiki działań samorządów lokalnych w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki administracji samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dotyczące działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Biuletyn informacyjny opracowywany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (December 2018).