Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.14
2. Temat badania
Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości pozyskiwanej biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa; o wydobyciu kopalin i surowców energetycznych; o imporcie i eksporcie biomasy i produktów biomasy, kopalin i surowców energetycznych oraz odpadów przeznaczonych do ostatecznego przetworzenia i usunięcia w celu opracowania podstawowego rachunku oraz wskaźników przepływów materialnych na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE – Eurostat, OECD).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające produkcję roślinną, pozyskujące drewno i leśne użytki uboczne; zwierzęta łowne; ryby i inne produkty z akwakultur; zakłady eksploatujące złoża lub użytkownicy złóż; podmioty importujące i eksportujące towary w ramach UE oraz wszyscy eksporterzy i importerzy dokonujący wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej..

7. Zakres przedmiotowy

Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Pozyskanie drewna. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Informacje w cenach bieżących.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje zawierające dane (w tym szacunki) o produkcji: biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa, dane o wydobyciu kopalin i surowców energetycznych oraz dane o imporcie i eksporcie (ogółem oraz z krajami spoza UE) biomasy i produktów biomasy, kopalin i surowców energetycznych oraz odpadów przeznaczonych do ostatecznego przetworzenia i usunięcia, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Material flow accounts (June 2020).