Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.17
2. Temat badania
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw turystyki; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat liczby podróży nierezydentów do Polski, wartości wydatków poniesionych w związku z podróżą do Polski, charakterystyka pobytu w Polsce przyjeżdżających z zagranicy oraz uzyskanie informacji o przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego, a także oszacowanie ruchu granicznego na granicy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 23, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • organizacje międzynarodowe,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Osoby nierezydenci, w tym turyści i odwiedzający jednodniowi opuszczający Polskę. Środki transportu pojazdy przekraczające granicę Polski z innymi krajami Unii Europejskiej. Osoby (zamieszkałe w Polsce oraz za granicą) przekraczające granicę Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.

7. Zakres przedmiotowy

Ruch graniczny. Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Ruch osobowy cudzoziemców. Ruch osobowy obywateli polskich. Ruch pasażerów w portach morskich. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura przekroczeń granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, w przekrojach: granic.
Liczba podróży do Polski nierezydentów - turystów i odwiedzających jednodniowych, w przekrojach: kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje.
Charakterystyka nierezydentów przyjeżdżających do Polski, w przekrojach: główny cel przyjazdu, sposób organizacji przyjazdu, płeć, wiek, odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granic.
Charakterystyka pobytu przyjeżdżających do Polski nierezydentów, w przekrojach: długość pobytu, rodzaj bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzane województw.
Wydatki turystów przyjeżdżających z zagranicy w związku z podróżą do Polski, w przekrojach: rodzaje (zakwaterowanie, wyżywienie, zakupy), cele podróży, długość pobytu, kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje.
Wydatki odwiedzających jednodniowych przyjeżdżających do Polski z zagranicy, w przekrojach: kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje.
Charakterystyka przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego, w przekrojach: granic.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Turystyka w 2018 r. (June 2019),
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 r. (October 2019).
Publikacje innych jednostek
 • Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w (November 2018, May 2019).
Informacje sygnalne
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 r. (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).