Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.06
2. Temat badania
Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie handlu zagranicznego wyrobami wysokiej techniki, pracujących, podmiotów, produkcji sprzedanej oraz przychodów ze sprzedaży według poziomów techniki i wiedzochłonności.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
  • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe oraz w sektorze usług, w zakresie handlu zagranicznego: realizujące obroty z krajami spoza UE oraz podmioty objęte programem statystycznym realizujące obroty z krajami UE.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący w miastach i na wsi. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość i struktura eksportu i importu oraz wskaźniki relacji importu do eksportu i udziału w eksporcie i imporcie ogółem, w przekrojach: grupy wyrobów zaliczanych do wysokiej technik.
Udział sprzedaży w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) w wartości produkcji sprzedanej ogółem, w przekrojach: poziomy technik.
Udział liczby podmiotów, przychodów ze sprzedaży produktów (w tym na eksport) przedsiębiorstw w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe), w przekrojach: poziomy techniki, województw.
Udział liczby podmiotów, przychodów ze sprzedaży produktów (w tym na eksport) przedsiębiorstw w sektorze usług, w przekrojach: wybrane poziomy wiedzochłonności, województw.
Wartości bezwzględne oraz udział zatrudnienia w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) w zatrudnieniu ogółem, w przekrojach: poziomy techniki, płe.
Wartości bezwzględne oraz udział zatrudnienia w sektorze usług w zatrudnieniu ogółem, w przekrojach: poziomy wiedzochłonności, płe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020).