Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.09
2. Temat badania
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wielkości populacji osób zatrudnionych w tzw. zawodach Nauki i Techniki lub posiadających wykształcenie wyższe, potencjalnie mogących zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo technicznej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Dane pozyskiwane z Kancelarii Prezydenta RP zawierają imiona i nazwiska osób. Na ich podstawie oznacza się płeć.

6. Zakres podmiotowy

Osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby zatrudnione w zawodach Nauki i Techniki.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy. Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy. Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Studenci szkół wyższych, w przekrojach: ogółem; płeć; dziedziny nauki i technik.
Cudzoziemcy studiujący w Polsce, w przekrojach: dziedziny kształcenia; kraje pochodzeni.
Absolwenci szkół wyższych, w przekrojach: ogółem; płeć; dziedziny nauki i technik.
Uczestnicy studiów doktoranckich, w przekrojach: płeć; dziedziny nauki i techniki; system studiów; rodzaj jednostki kształcące.
Nadane tytuły naukowe profesora, w przekrojach: ogółem, płeć, dziedziny nauki technik.
Nadane stopnie naukowe doktora, w przekrojach: ogółem; płeć; dziedziny nauki i technik.
Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego, w przekrojach: ogółem; płeć; dziedziny nauki i technik.
Członkowie Polskiej Akademii Nauk, w przekrojach: ogółem; płeć; dziedziny nauki i technik.
Kategorie zasobów ludzkich dla nauki i techniki, w przekrojach: ogółem; płeć; województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020),
  • Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (September 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).