Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.13
2. Temat badania
Innowacje w sektorze usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zaliczanych do sektora usług w Polsce.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, J, K, do działu 46, 71, 72, 73.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Metrologia. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej; udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonnośc.
Nakłady na działalność innowacyjną, w przekrojach: rodzaje działalności innowacyjnej, źródła finansowania nakładów, działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonnośc.
Ochrona własności intelektualnej, w przekrojach: działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 (December 2019),
 • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020).
Informacje sygnalne
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018 (October 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i Technika - Działalność innowacyjna (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (December 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Community innovation survey (January 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Nakłady na działalność innowacyjną (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług (December 2019).