Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.14
2. Temat badania
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 2, str. 49, z późn. zm.).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.
Dane osobowe:

W badaniu niezbędne jest pozyskiwanie danych osobowych, aby zapewnić możliwość prezentowania wyników badania w przekrojach dotyczących charakterystyk społeczno-ekonomicznych osób, zgodnie z potrzebami użytkowników danych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, do działu 69, 70, 71, 72, 73, 74, do grupy 95.1, do klasy 64.19, 64.92, 65.11, 65.12, 65.20, 66.12, 66.19. Gospodarstwa domowe: z osobami w wieku od 16 do 74 lat. Jednostki administracji rządowej i samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Świadczenia z pomocy społecznej. Uczniowie. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Aktywność ekonomiczna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wykorzystanie komputerów, urządzeń przenośnych i drukarek 3D w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Zatrudnienie specjalistów ICT, outsourcing usług ICT w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Korzystanie z elektronicznej administracji publicznej przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Handel elektroniczny i elektroniczne fakturowanie w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Wykorzystanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem; klasy wielkości przedsiębiorstwa; sekcje, działy, klasy PKD; regiony i województw.
Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer, posiadające dostęp do Internetu w domu, w przekrojach: ogółem; miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, w przekrojach: ogółem; miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Odsetek osób korzystających z komputera, korzystających z Internetu, regularnie korzystających z Internetu oraz osób niekorzystających z Internetu, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Odsetek osób korzystających z urządzeń przenośnych w celu łączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Cele korzystania z Internetu przez osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Korzystanie przez osoby z chmury obliczeniowej, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Korzystanie przez osoby z pośredniczących stron internetowych lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania lub transportu od innej prywatnej osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wyksztalcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Korzystanie przez osoby z elektronicznej administracji publicznej, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Korzystanie przez osoby z e-handlu, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Zaufanie, bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z Internetu przez osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Odsetek osób posiadających umiejętności cyfrowe według poziomów (niskie, podstawowe, ponadpodstawowe, podstawowe lub ponadpodstawowe), w przekrojach: ogółem; płeć; wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania; regiony zgodnie z NUTS; duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia.
Wskaźniki dotyczące nasycenia usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną, w przekrojach: ogółem; województwa, powiaty, gminy (w tym w podziale na miasta i obszar wiejski) zgodnie z NUT.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), w przekrojach: ogółem, województw.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostępną dla obcokrajowców (z innymi wersjami językowymi), w przekrojach: ogółem, województw.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne, w przekrojach: ogółem, województw.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami/ograniczeniami, w przekrojach: ogółem, województw.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, wykorzystujących elektroniczną skrzynkę podawczą, w przekrojach: ogółem, województw.
Liczba dokumentów elektronicznych wysyłanych przez jednostki administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, przy wykorzystaniu ESP, w przekrojach: ogółem, województw.
Odsetek dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, w przekrojach: ogółem, województw.
Odsetek jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, w przekrojach: ogółem, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018 (December 2018),
 • Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (September 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r. (October 2018).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i technika - Społeczeństwo informacyjne (February 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - *do usunięcia* Dostęp do wybranych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (December 2018),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Społeczeństwo informacyjne (January 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Digital economy and society (December 2018).
Tablice publikacyjne
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2018 r. (December 2018),
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2018 r. (December 2018).