Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.01
2. Temat badania
Bilanse paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych dla monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, poziomu cen nośników energii, oceny energochłonności gospodarki, zwiększania efektywności użytkowania paliw i energii oraz umożliwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na nośniki energii, projektów założeń polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł energetycznych i transportowych, zapewnienie danych dla systemu zintegrowanych rachunków ekonomicznych środowiska oraz opracowywanie bilansów paliwowo-energetycznych kraju.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545),
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii (Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 113),
 • decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/114/UE) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wybrane metodą doboru celowego, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.

7. Zakres przedmiotowy

Bilanse paliw i energii. Infrastruktura ciepłownicza. Ciepło i energia elektryczna. Charakterystyka energetyczna budynku. Efekty budownictwa. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura sieci gazowej. Eksploatacja pojazdów drogowych. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Śródlądowy transport wodny. Rodzaj prowadzonej działalności. Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych. Wydatki na paliwa i energię. Zużycie poszczególnych nośników energii wg kierunków użytkowania. Prywatne środki transportu. Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE przy uwzględnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego oraz wykorzystania węgla, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi), przy uwzględnieniu cen zbytu na rynku krajowym oraz rodzajów rynków zbytu, parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego i wykorzystania węgla, koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajowych kosztów nakładowych i jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów działalności, bilans zatrudnienia, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego przy uwzględnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz miejsca zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, przy uwzględnieniu rodzajów inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe), wysokość obciążeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych, stan i struktura zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych według wierzycieli, stan i struktura należności, kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajów węgla, okresu ważności koncesji na wydobywanie węgla, rodzajów węgla, głębokości zalegania, wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, dane o ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowaniu. Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego. Informacje dotyczące: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych.. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów. Produkcja koksu i węglopochodnych, zatrudnienie i czas pracy, import węgla koksowego do produkcji koksu z krajów trzecich, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla i jego zapasy, bilans koksu, zużycie węgla koksowego, zatrudnienie według wieku w koksownictwie. Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji. Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w przekrojach terytorialnych. Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce. Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową. Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej według podziału terytorialnego.. Sieć gazowa, odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych. Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych. Pozyskanie drewna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zapasy (początkowy i końcowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż, zużycie (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) paliw i energii, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD; zużycie wybranych paliw i energii elektrycznej według województ.
Zużycie na przemiany (wsad), zużycie bezpośrednie, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PK.
Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w przekrojach: województw.
Substytucja paliw spalanych w urządzeniach stacjonarnych (np. kotłach, piecach).
Syntetyczny bilans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych; w jednostkach naturalnych i jednostkach energii, w przekrojach: kra.
Średnie ceny nośników energii, w przekrojach: PKD; województw.
Zużycie na wybrane wyroby i kierunki użytkowania (energochłonność bezpośrednia), w przekrojach: kra.
Infrastruktura techniczna ciepłownictwa, koszty, ceny, sprawność, w przekrojach: PKD; województw.
Bilanse energii, w przekrojach: sekcje, działy i grupy PK.
Bilanse energii (podstawowy i zagregowany) według metodologii Eurostatu.
Zużycie wybranych paliw i energii, w przekrojach: województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Energia 2019 (June 2019),
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017 (June 2019),
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018 (October 2019),
 • Infrastruktura komunalna w 2018 r. (October 2019),
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r. (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Zużycie paliw i nośników energii w 2018 r. (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Publikacje innych jednostek
 • ARE w im. ME - Paliwa i energia (July 2019),
 • ARE w im. ME - Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • ARE w im. ME - Biuletyn ciepłownictwa (June 2018, August 2018, November 2018, April 2019),
 • ARE w im. ME - Bilans energii pierwotnej w latach (May 2019),
 • ARE w im. ME - Statystyka ciepłownictwa polskiego 2018 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Rynek materiałowy (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii (January 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Urządzenia sieciowe (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” i wybranych działach i grupach tej sekcji (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” oraz działach i wybranych grupach tej sekcji (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ” i w grupach tej sekcji (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Dostawa wody; gospodarowanie odpadami” i w wybranych działach tej sekcji (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Zużycie bezpośrednie nośników energii w gospodarstwach domowych w rolnictwie i u pozostałych odbiorców (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Wskaźniki zużycia nośników energii na wybrane wyroby i usługi (January 2019).