Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.03
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom międzynarodowym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja państwowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorstwa dokonujące przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, dystrybutorzy, konsumenci nośników energii, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzaj prowadzonej działalności. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura sieci gazowej. Infrastruktura ciepłownicza. Bilanse paliw i energii. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Koksownictwo. Ciepło i energia elektryczna. Zużycie poszczególnych nośników energii wg kierunków użytkowania. Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilanse lub elementy bilansów (produkcja, import, eksport, zapasy, dostawy na rynek krajowy, zużycie) dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła, energii odnawialnej w zakresie zgodnym z wymaganiami poszczególnych kwestionariuszy, ceny nośników energii i informacje o rynku gazu ziemnego, rachunki energii - podaż i wykorzystanie, w przekrojach: producenci ciepła i energii elektrycznej; sektory gospodarki; wskaźniki efektywności energetycznej; źródła pochodzenia i zastosowania drewna; pierwotne i pochodne nośniki energii; ceny netto; podatek akcyzowy i VAT; wskaźniki rynku gazu ziemnego; przepływy gazu w punktach wejścia do krajowego systemu gazowego; przepływy zasobów naturalnych i wyrobów energetycznych; zużycie finalne; pochodzenie i przeznaczenie (produkcja, zużycie, akumulacja, zagranica i środowisko.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (November 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (August 2018, February 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (August 2018, November 2018, February 2019, May 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).