Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.16
2. Temat badania
Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego oraz zapewnienia informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla brunatnego ze źródeł krajowych, sprzedaży, parametrach jakościowych wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego, badaniu podlega: pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Pozyskanie ze źródeł krajowych i dystrybucja w kraju węgla brunatnego. Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) oraz Euracoal-u (Europejskie Stowarzyszenie dla Węgla Kamiennego i Brunatnego).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 05.2, podmioty prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja i jakość węgla kamiennego. Zasoby węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Wskaźniki techniczne w kopalni węgla kamiennego. Metanowość kopalń. Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego. Wieloletnie inwestycje w górnictwie węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Wynagrodzenia. Ruch zatrudnionych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Czas pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE przy uwzględnieniu cen zbytu (loco kopalnia), parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego oraz wykorzystania węgla, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi), przy uwzględnieniu cen zbytu na rynku krajowym oraz rodzajów rynków zbytu, parametrów jakościowych, rodzajów, typów i sortymentów węgla kamiennego i wykorzystania węgla, koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajowych kosztów nakładowych i jednostkowych, wynikach poszczególnych rodzajów działalności, bilans zatrudnienia, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk, przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego przy uwzględnieniu czasu normatywnego i ponadnormatywnego w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz miejsca zatrudnienia, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, przy uwzględnieniu rodzajów inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe), wysokość obciążeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych, stan i struktura zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych według wierzycieli, stan i struktura należności, kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie, bilans zasobów węgla kamiennego przy uwzględnieniu rodzajów węgla, okresu ważności koncesji na wydobywanie węgla, rodzajów węgla, głębokości zalegania, wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, dane o ilości metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowaniu. Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego, w przekrojach: sekto.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019),
 • Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce (August 2018, March 2019),
 • Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego (September 2018, March 2019),
 • Informacja o zasobach węgla kamiennego (June 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (November 2019).