Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.03
2. Temat badania
Użytkowanie gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak: przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przepływ ziemi między gospodarstwami. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia bilansu gruntów według rodzaju użytków rolnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 1, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - powiat.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej które są użytkownikami użytków rolnych. Gospodarstwa rolne osób fizycznych które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Rolnictwo ekologiczne. Środki ochrony roślin. Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników. Użytkowanie gruntów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upraw; grupy obszarowe gospodarstw, użytków rolnych i upra.
Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych), w przekrojach: według grup obszarowych ; sektorów i form własnośc.
Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności i użytkowania; grupy użytkó.
Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r. (March 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Użytkowanie gruntów (May 2019).