Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.06
2. Temat badania
Okresowe oceny stanu upraw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących prognozy powierzchni zasiewów, m.in. upraw jarych i ozimych, szacunku strat zimowych i wiosennych w uprawach rolnych i ogrodniczych, oceny stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, które na etapie wczesnych przewidywań pozwalają wnioskować o wysokości plonów poszczególnych upraw rolnych. W ramach tej tematyki dokonuje się także ocen bieżącej i przewidywanej sytuacji w rolnictwie oraz strat w przechowywanych ziemiopłodach.
Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania wiosennej i jesiennej oceny stanu upraw, a także dla określenia powierzchni zasiewów upraw ozimych i jarych na etapie wczesnych szacunków oraz dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będące użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych użytkujące użytki rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ocena stanu upraw w zakresie przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upra.
Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych, w przekrojach: kraj, regiony, makroregiony; sektory własności, formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upra.
Ocena stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Ocena kwitnienia drzew owocowych, w przekrojach: kraj, województw.
Procent przewidywanych strat w powierzchni zasiewów, w przekrojach: kraj, województw.
Wielkość strat w masie przechowywanych ziemiopłodów, w przekrojach: kraj, województw.
Ocena stanu upraw według form jarych i ozimych, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyniki produkcji roślinnej w 2018 r. (April 2019).
Informacje sygnalne
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (July 2018),
  • Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (May 2018),
  • Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 r. (April 2018).