Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.07
2. Temat badania
Produkcja ważniejszych upraw rolnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat plonów, powierzchni i zbiorów podstawowych upraw rolnych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej które są użytkownikami użytków rolnych. Gospodarstwa rolne osób fizycznych które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności; uprawy i grupy upra.
Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych, w przekrojach: kraj, makroregiony, region.
Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek, w przekrojach: kraj, makroregiony, region.
Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek, w przekrojach: kraj, makroregiony, region.
Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych), w przekrojach: kraj, makroregiony, region.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (May 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (December 2018),
  • Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (September 2018),
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (July 2018).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna (May 2019).