Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.08
2. Temat badania
Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących powierzchni uprawy, plonów i zbiorów upraw warzywniczych oraz upraw sadowniczych według gatunków, a także ocena jakości zbiorów. Dane o powierzchni uprawy, plonach i zbiorach opracowywane są na etapie prognozy (szacunek wstępny), na etapie szacunku przedwynikowego oraz szacunku wynikowego. Badanie uwzględnia również powierzchnię nowych nasadzeń oraz wykarczowań drzew i krzewów owocowych, a także powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej które są użytkownikami użytków rolnych. Gospodarstwa rolne osób fizycznych które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek, w przekrojach: gatunki, kraj, województw.
Szacunek przedwynikowy - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla regionalnego i centralnego, w przekrojach: gatunki, kraj, województw.
Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków; jesienną produkcję warzyw spod osłon według gatunków oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew według gatunków; produkcję owoców jagodowych według gatunków; ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Badanie obejmuje również wielkości strat w przechowywanych ziemiopłodach, w przekrojach: gatunki, kraj, województw.
Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; sektory własności, formy własności; uprawy i grupy upra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
  • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (May 2019),
  • Wyniki produkcji roślinnej w 2018 r. (April 2019).
Informacje sygnalne
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (July 2018),
  • Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (September 2018),
  • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (December 2018).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna - warzywa i owoce (May 2019).