Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.09
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia zwierząt według gatunków, grup wiekowo-użytkowych, sporządzania uproszczonego bilansu obrotu stada bydła i owiec oraz oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (m.in.: produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków, mleka, jaj, wełny), a także informacji o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych, pozwalających na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego) oraz intensywności produkcji danego gatunku zwierząt oraz uzyskania danych o liczbie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 5, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zajmujące się chowem, hodowlą i reprodukcją zwierząt, pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadzące działalność związaną z wylęgiem drobiu; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem zwierząt gospodarskich, gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne prowadzące chów bydła, gospodarstwa rolne prowadzące chów owiec, gospodarstwa rolne prowadzące chów drobiu.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie bydła. Pogłowie drobiu. Pogłowie owiec. Pogłowie pozostałych gatunków. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych. Produkcja i zagospodarowanie miodu. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego. Produkcja wełny. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca wołowego. Ubój zwierząt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wylęgi drobiu. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawn.
Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego, w przekrojach: kra.
Liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydło, owce, kozy, konie, drób, króliki – sztuki, waga żywa), w przekrojach: kra.
Liczba wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Zwierzęta gospodarskie w 2018 r. (July 2019).
Informacje sygnalne
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 r. (September 2019),
 • Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 r. (September 2018),
 • Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r. (February 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - stan w czerwcu (November 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - stan w grudniu (May 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja zwierzęca (September 2019).