Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.10
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja świń
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych, sporządzania uproszczonego bilansu obrotu stada oraz oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji żywca i mięsa wieprzowego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne.
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne prowadzące chów świń zajmujące się hodowlą i reprodukcją świń; prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem świń.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Ceny w rolnictwie. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie świń. Produkcja żywca wieprzowego. Ubój zwierząt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawn.
Wielkość uboju świń w rzeźniach przemysłowych i ubojniach lokalnych (sztuki, waga żywa), w przekrojach: kra.
Liczba porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Zwierzęta gospodarskie w 2018 r. (July 2019).
Informacje sygnalne
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 r. (September 2019),
 • Pogłowie świń według stanu w marcu 2018 r. (May 2018),
 • Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2018 r. (September 2018),
 • Pogłowie świń według stanu w grudniu 2018 r. (February 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w marcu (August 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w czerwcu (November 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w grudniu (May 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja żywca wieprzowego (September 2019).