Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.17
2. Temat badania
Podatki związane ze środowiskiem
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o środkach pieniężnych pochodzących z obowiązujących w Polsce podatków związanych ze środowiskiem. Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE – Eurostat).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej. Gospodarstwa domowe będące końcowymi płatnikami podatków związanych ze środowiskiem i opłat zakwalifikowanych metodologicznie do podatków związanych ze środowiskiem..

7. Zakres przedmiotowy

Zużycie pośrednie. Produkcja globalna. Fundusze ekologiczne: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, gospodarowanie środkami funduszy. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego brutto, opracowane zgodnie z metodologią ESA i służące do oceny stopnia spełnienia warunków fiskalnych określonych w art. 126 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane (w tym szacunki) dotyczące środków pieniężnych pochodzących z obowiązujących w Polsce podatków związanych ze środowiskiem, zidentyfikowanych w ramach ESA jako podatek, którego bazą jest jednostka fizyczna oddziaływania (lub substytut/zastępnik tej jednostki) o udowodnionym, negatywnym wpływie na środowisko, w podziale na cztery grupy rodzajowe podatków (od energii, transportowe, od zanieczyszczeń, z tytułu użytkowania zasobów naturalnych), w przekrojach: kraj, klasyfikacja NACE Rev.2, gospodarstwa domow.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Environment - Environment - Environmental taxes (September 2019).