Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.15
2. Temat badania
Ochrona roślin
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zużycia środków ochrony roślin.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/269 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie wykazu substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych. Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Środki ochrony roślin. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie środków ochrony roślin na określone uprawy, w przeliczeniu na substancje czynne w podziale na grupy, kategorie i klasy chemiczne oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni chronionej (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin). Dane zagregowane zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją substancji czynnych, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2018/2019 (January 2020).