Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.20
2. Temat badania
Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o czynnikach warunkujących rozwój rolnictwa i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w ujęciu globalnym.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • inny użytkownik,
  • Sejm, Senat.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju; ustalające ceny jednolite na terenie kraju lub jego części, podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci handlowe, jednostki usługowe i gastronomiczne w wybranych rejonach badania cen oraz sieci handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną na terenie kraju. Przedsiębiorstwa niefinansowe osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie podmiotów skupujących produkty rolne. Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej gospodarstwa rolne osób fizycznych, podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność rolniczą (niezależnie od ich zakwalifikowania według PKD) i prowadzące skup produktów rolnych objęte badaniami z zakresu rolnictwa.

7. Zakres przedmiotowy

Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wartość, wolumen i ceny wybranych jednostek produkcji rolniczej. Dochód przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą. Struktura przedmiotowa produkcji rolniczej. Średnie poziomy cen wybranych użytków rolnych i dzierżaw. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i netto, amortyzacja w rolnictwie. Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów. Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Poziomy i wskaźniki cen skupu. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła. Oceny dokonywane przez rolników dotyczące aktualnej i przewidywalnej sytuacji gospodarstw rolnych: opinie o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu; opinie dotyczące zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych; informacje o źródłach finansowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były przeznaczane; informacje o czynnikach sprzyjających i ograniczających prowadzenie działalności rolniczej. Informacje prezentowane są jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki. Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów mineralnych (tj. azotowych, fosforowych i potasowych) i nawozów wapniowych z wyodrębnieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych (w masie towarowej). Zużycie środków ochrony roślin na określone uprawy, w przeliczeniu na substancje czynne w podziale na grupy, kategorie i klasy chemiczne oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni chronionej (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin). Dane zagregowane zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją substancji czynnych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów i usług. Ocena stanu upraw według form jarych i ozimych. Wielkość strat w masie przechowywanych ziemiopłodów. Procent przewidywanych strat w powierzchni zasiewów. Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), na 1 ha użytków rolnych, wskaźniki dynamiki przy różnych podstawach czasowych, struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, wskaźniki wartości, wolumenu i cen. Ocena kwitnienia drzew owocowych. Ocena stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Ocena stanu upraw w zakresie przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków; jesienną produkcję warzyw spod osłon według gatunków oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew według gatunków; produkcję owoców jagodowych według gatunków; ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Badanie obejmuje również wielkości strat w przechowywanych ziemiopłodach. Szacunek przedwynikowy - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla regionalnego i centralnego. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyniki produkcyjne rolnictwa na tle kształtowania się warunków produkcyjno-ekonomicznych i zużycia środków produkcji wraz z bieżącą oceną sytuacji w rolnictwie w zakresie: wpływu warunków agrometeorologicznych na przebieg wegetacji i stan upraw rolnych, wysokości plonów i zbiorów, zaopatrzenia w środki produkcji, kształtowania się cen, ich relacji i opłacalności produkcji, zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz podaży produktów rolnych na rynek, w przekrojach: kraj i regiony (NUTS 2.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (November 2019).