Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.23
2. Temat badania
Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zadrzewień. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Badanie stanowi również źródło informacji na temat zadrzewień, będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - terenowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja państwowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Lasy. Zadrzewienia.

7. Zakres przedmiotowy

Hodowla lasu. Zagrożenia i ochrona lasu. Zadrzewienia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wykonane prace z zakresu hodowli lasu, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśne.
Leśna baza nasienna, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśne.
Zabiegi z zakresu ochrony lasu, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśne.
Występowanie szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Zadrzewienia, prace zadrzewieniowe oraz pozyskanie drewna z zadrzewień, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Hodowla lasu (August 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Zadrzewienia (August 2019).