Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.24
2. Temat badania
Użytkowanie lasu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących gospodarcze wykorzystanie lasów, rodzaj prowadzonych prac oraz rozmiar pozyskania drewna i leśnych użytków niedrzewnych. Wyniki stanowią podstawę do oceny i analizy rozmiaru oraz zmian gospodarczego wykorzystania lasu w aspekcie zachowania trwałości zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - powiat.

6. Zakres podmiotowy

Lasy.

7. Zakres przedmiotowy

Pozyskanie drewna. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pozyskanie drewna, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśnej, sortymenty drzewn.
Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych, w przekrojach: kraj, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, sortymenty drzewn.
Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Gospodarcze wykorzystanie lasu (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna (August 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Użytkowanie lasu - skup ubocznych produktów leśnych (August 2019).