Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.25
2. Temat badania
Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych oraz działalność gospodarczą i finansową Lasów Państwowych. Wyniki są wykorzystywane do oceny i analizy zmian stanu zasobów leśnych Lasów Państwowych oraz bieżących wyników gospodarczo-finansowych tej jednostki, co stanowi podstawę działań planistycznych i prognoz.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Lasy. Podmioty gospodarki narodowej jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby leśne. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Przebudowa drzewostanów w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Prace z zakresu zagospodarowania lasu (hodowli i ochrony lasu) w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Szkodnictwo leśne i jego zwalczanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Edukacja leśna społeczeństwa realizowana przez Lasy Państwowe, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Leśne Kompleksy Promocyjne, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019).