Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.01
2. Temat badania
Organy państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat działalności organów państwa, wyników wyborów do parlamentu i władz samorządowych oraz działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe: Sejm RP, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny, Państwowa Komisja Wyborcza, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność Najwyższej Izby Kontroli. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Działalność Trybunału Konstytucyjnego. Frekwencja wyborcza. Sejm i jego działalność. Senat i jego działalność. Wybory i ich wyniki.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kadencje parlamentu i Prezydenta RP.
Posłowie i senatorowie RP w aktualnej kadencji, w przekrojach: wiek, płeć, wykształceni.
Koła i kluby poselskie i senackie.
Wykaz komisji sejmowych i senackich.
Wybrane dane o działalności Sejmu i Senatu RP.
Wyniki wyborów Prezydenta RP.
Wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych, w przekrojach: wiek, wykształcenie, grupy zawodów, województwa, Polsk.
Orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybunału Konstytucyjnego.
Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone.
Kontrole przeprowadzone przez NIK i wystąpienia pokontrolne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).