Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.26
2. Temat badania
Łowiectwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczebności zwierząt łownych oraz charakteryzujących gospodarkę łowiecką. Wyniki służą do oceny stanu populacji zwierząt łownych oraz analizy dynamiki zmian liczebności poszczególnych gatunków w powiązaniu z gospodarowaniem pogłowiem zwierzyny oraz strategią jej ochrony; prowadzony szacunek wartości produkcji łowiectwa jest wykorzystywany na potrzeby rachunków narodowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Sejm, Senat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Zwierzęta łowne. Obwody łowieckie. Podmioty gospodarki narodowej zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich; jednostki prowadzące działalność w zakresie skupu tusz i obrotu tuszami zwierzyny łownej.

7. Zakres przedmiotowy

Łowiectwo. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczebność ważniejszych gatunków zwierząt łownych, ich odstrzał i ubytki, w przekrojach: kraj, województw.
Odłów i zasiedlenie wybranych gatunków zwierząt łownych, w przekrojach: kra.
Liczba i powierzchnia obwodów łowieckich, w przekrojach: kraj, województw.
Liczba kół łowieckich i członków Polskiego Związku Łowieckiego, w przekrojach: kraj, województw.
Wyniki finansowe gospodarki łowieckiej, w przekrojach: kra.
Odszkodowania łowieckie, w przekrojach: kraj, województw.
Szkody i straty powstałe w wyniku kłusownictwa, w przekrojach: kraj, województw.
Ilość i wartość skupu zwierzyny łownej, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Zwierzęta łowne (September 2019).