Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.27
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty leśnictwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto tworzonej przez leśnictwo w ramach rachunków narodowych, jak również uzyskanie innych mierników ekonomicznych charakteryzujących ten dział gospodarki. Zebrane w badaniu dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja państwowa,
  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • Sejm, Senat.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dla których przeważająca działalność jest zaklasyfikowana wg PKD do działu 02.

7. Zakres przedmiotowy

Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Wskaźniki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych. Wartość brutto środków trwałych. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu. Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w dezagregacji grupy, działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym i wojewódzkim. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w podziale na rynek krajowy i niekrajowy w dezagregacji działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji przemysłowej według PKWiU (według kategorii cen producenta) w układzie krajowym. Miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym dla klas w zakresie działów 10 i 11 według PKD w układzie krajowym. Średnioroczne wskaźniki cen, maszyn, urządzeń, środków transportu według wybranych grup rodzajowych środków trwałych. Miesięczne i narastające wskaźniki cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych produkcji krajowej. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu dla głównych grup przemysłu w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w leśnictwie - sekcja A, dział 02 w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w rybactwie - sekcja A, dział 03 w układzie krajowym. Średni poziom ceny 1m3 drewna za trzy kwartały roku badanego.. Informacje w cenach bieżących.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w leśnictwie według sektorów instytucjonalnych, sektorów własnościowych i form własności, w przekrojach: kra.
Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady inwestycyjne w leśnictwie według grup środków trwałych i sektorów własnościowych, w przekrojach: kraj, województw.
Dochody budżetów gmin z tytułu podatku leśnego, w przekrojach: kraj, województw.
Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych leśnictwa (dane ilościowe i wartościowe), w przekrojach: kraj, nomenklatura C.
Informacje o jednostkach, liczbie pracujących i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach małych w leśnictwie – zbiorczo oraz w podziale na osoby prawne i osoby fizyczne, w przekrojach: kra.
Zużycie wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego, w przekrojach: kraj, województw.
Wydatki z budżetu wojewodów na leśnictwo, w przekrojach: kraj, województw.
Wydatki budżetu Państwa na leśnictwo, w przekrojach: kra.
Wartość sprzedaży działalności ubocznej i dodatkowej nadleśnictw, w przekrojach: kra.
Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w leśnictwie według wybranych krajów pochodzenia kapitału, w przekrojach: kra.
Dane o podmiotach z przewagą kapitału zagranicznego w leśnictwie według przedziałów wartości, w przekrojach: kra.
Średni poziom ceny 1 m 3 drewna za trzy kwartały roku badanego, w przekrojach: kra.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w leśnictwie, w przekrojach: kra.
Aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania przedsiębiorstw w leśnictwie, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Leśnictwo 2019 (November 2019).