Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.38
2. Temat badania
Koniunktura w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach dokonywanych przez rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej sytuacji prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie, określenia tendencji i kierunków zmian oraz prognoz umożliwiających ocenę warunków produkcyjno-rynkowych w rolnictwie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja rządowa - terenowa.
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Gospodarstwa rolne osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Oceny dokonywane przez rolników dotyczące aktualnej i przewidywalnej sytuacji gospodarstw rolnych: opinie o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu; opinie dotyczące zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych; informacje o źródłach finansowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były przeznaczane; informacje o czynnikach sprzyjających i ograniczających prowadzenie działalności rolniczej. Informacje prezentowane są jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki, w przekrojach: ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, wiek i wykształcenie użytkowników, grupy obszarowe użytków rolnych, kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Koniunktura w gospodarstwach rolnych . (October 2018, March 2019).