Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.01
2. Temat badania
Produkcja sprzedana przemysłu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji sprzedanej przemysłu umożliwiającej bieżącą comiesięczną oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. Wskaźnik wzrostu (spadku) produkcji sprzedanej przemysłu istnieje powszechnie w świadomości społecznej jako miernik kondycji gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej jest wykorzystywana również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych.
Badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności ma na celu uzyskanie informacji o działalności przemysłowej według jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od ich zaklasyfikowania według PKD.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.),
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1),
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja państwowa,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • inny użytkownik,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Ceny producentów w przemyśle. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących (dane roczne), w przekrojach: kraj, sektory, formy własności, sekcje i działy PKD - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe bez względu na liczbę pracujących; regiony, sektory własności - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe; kraj, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; regiony, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; makroregiony, podregiony i powiaty - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; kraj - sekcje, działy, grupy i wybrane klasy - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więce.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD; region.
Produkcja sprzedana przemysłu w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłowych dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje PKD i sektory własności, działy PK.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (przy stałej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi), okresy narastające - analogiczny okres poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więce.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych - okresy narastające, w przekrojach: regiony - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więce.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (niewyrównane i wyrównane sezonowo), okresy narastające - analogiczny okres poprzedniego roku=100, w przekrojach: 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więce.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych dane narastające, w przekrojach: sekcje, działy, grupy PKD - kwartalnie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więce.
Produkcja sprzedana metodą rodzaju działalności dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PK.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej i produkcji przemysłowej w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Przedsiębiorstwa przemysłowe (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji i działów PKD - dane ogólnopolskie (July 2019, December 2019),
 • Bazy SDDS - Dane gospodarcze i finansowe dla Polski - sektor podstawowy - Indeks produkcji (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja sprzedana przemysłu według głównych grupowań przemysłowych - dane ogólnopolskie (December 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Short-term business statistics - Industry-Production in industry (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja sprzedana przemysłu według województw (December 2019).