Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.04
2. Temat badania
Produkcja wyrobów przemysłowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat produkcji wyrobów przemysłowych w fizycznych jednostkach miary oraz świadczonych usług produkcyjnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 31.12.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 70, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające zapasy wyrobów gotowych u producenta lub produkujące wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo sekcji B, C, do klasy 03.11. Podmioty gospodarki narodowej posiadające zapasy towarów określonych w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych", w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcejdo sekcji G, do klasy 01.11.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięczneg.
Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania rocznego oraz lista PRODCO.
Zapasy wyrobów gotowych u producenta, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięczneg.
Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięczneg.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 r. (July 2019),
 • Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Europroms - Statystyka produkcji wyrobów przemysłowych według PRODCOM (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów, grup i klas PKWiU - dane ogólnopolskie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja wytworzona wybranych wyrobów przemysłowych - dane ogólnopolskie (July 2019).