Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.08
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, w tym zapewnienie informacji dla Komisji Europejskiej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • inny użytkownik,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcejdo podklasy 19.10.Z.

7. Zakres przedmiotowy

Koksownictwo.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja koksu i węglopochodnych, zatrudnienie i czas pracy, import węgla koksowego do produkcji koksu z krajów trzecich, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla i jego zapasy, bilans koksu, zużycie węgla koksowego, zatrudnienie według wieku w koksownictwie, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (November 2019).