Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.02
2. Temat badania
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania przemysłu okrętowego.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność przemysłu stoczniowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nowe zamówienia, portfel zamówień i wybudowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kra.
Portfel zamówień i wyremontowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym (January 2019).