Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.11
2. Temat badania
Obrót i nowe zamówienia w przemyśle
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości obrotu krajowego i niekrajowego (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro oraz o wartości nowych zamówień krajowych i niekrajowych (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro, a także realizacja wymogów UE w zakresie opracowywania danych krótkookresowych o obrocie w przemyśle i regularne zasilenia baz danych Europejskiego Systemu Statystycznego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana wg PKD do działów: 13; 14; 17; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 oraz w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej oraz ok. 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - nowe zamówienia.

7. Zakres przedmiotowy

Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych - ogółem, w tym na eksport i wywóz - w tym do krajów strefy euro. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem w podziale na krajowy i niekrajowy w cenach bieżących miesięczne przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, sekcje, działy PKD i 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowyc.
Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem i obrotu niekrajowego w cenach bieżących, w tym do krajów strefy euro - analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, ogółem przemys.
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem w cenach bieżących miesiące przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, wybrane działy PKD sekcji .
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem i niekrajowych w tym do krajów strefy euro - analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, suma wybranych działów PKD sekcji .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Short-term business statistics - Industry-Turnover in industry (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).