Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.02
2. Temat badania
Transport drogowy towarowy i pasażerski
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług przewozowych oraz o potencjale przewozowym transportu drogowego towarowego i pasażerskiego dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej oraz analiz i badań rynku transportowego.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej świadczące: usługi w zakresie transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, usługi leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ciężarowych; podmioty prowadzące komunikację miejską i zamiejską; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; organy udzielające zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz licencji na transport drogowy.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Rodzaj prowadzonej działalności. Eksploatacja pojazdów drogowych. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Komunikacja miejska. Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Tabor samochodowy ciężarowy podmiotów transportu zarobkowego (o liczbie pracujących 10 osób i więcej), w przekrojach: rodzaje taboru i grupy ładowności, w tym tabor ekologiczny (w podziale na klasy emisji spalin EURO), na alternatywne paliwo (z podziałem na zasilany energią elektryczną, sprężonym gazem CNG, skroplonym gazem ziemnym LNG) z uwzględnieniem grup dm.
Przewozy ładunków (w tonach i tonokilometrach) wyliczane na podstawie danych zbieranych w badaniu reprezentacyjnym realizowanym zgodnie z wymogami unijnymi, w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy); przewozy krajowe i międzynarodowe; grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007); typy ładunków (w tym wielkości kontenerów); stopień załadowania pojazdów; parametry techniczne samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych; klasy emisji spalin EURO; przewozy międzynarodowe w podziale na kraje załadunku i wyładunku (z uwzględnieniem transportu intermodalnego i krajów tranzytowych); przewozy krajowe w podziale na strefy odległości; wojewódzki bilans przewozów ładunków w podziale na ładunki nadane i przyjęt.
Przebieg taboru (w wozokilometrach) w podziale na ładowny i pusty, w przekrojach: formy organizacyjne transportu oraz transport krajowy i międzynarodowy; grupy dmc w podziale na klasy emisji spalin EUR.
Zużycie paliwa według rodzaju pojazdów samochodowych ciężarowych i grup dmc (w litrach).
Komunikacja miejska/gminne przewozy pasażerskie: przewoźnicy: stan i eksploatacja taboru według rodzajów taboru (z wydzieleniem taboru przystosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych), tabor według grup wieku (dla autobusów według grup dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO) oraz z wydzieleniem autobusów na alternatywne paliwo (z podziałem na autobusy zasilane energią elektryczną, LNG, CNG), liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru według rodzajów taboru, liczba i długość linii komunikacyjnych, długość tras czynnych według rodzajów taboru, długość tras nowych i zmodernizowanych w miastach w ciągu roku (trasy tramwajowe i trolejbusowe), przewozy pasażerów, organizatorzy gminnych przewozów pasażerskich (komunikacji miejskiej): liczba miast w których funkcjonuje komunikacja miejska, długość sieci i linii komunikacyjnych według rodzajów taboru, liczba przystanków w miastach, długość tras (ścieżek) rowerowych, liczba parkingów "park & ride", liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych, długość bus-pasów w miastach, w przekrojach: kraj, województw.
Komunikacja zamiejska: przewozy pasażerów, w przekrojach: komunikacja krajowa i międzynarodowa (z wyodrębnieniem krajów), komunikacja regularna (według rodzajów biletów) i nieregularna (według rodzajów usług), kraj, województwa; przebieg taboru (wozokilometry) w przekrojach: komunikacja krajowa i międzynarodowa, kraj, województwa; linie regularnej komunikacji autobusowej według rodzajów komunikacji, w przekrojach: kraj, województwa; tabor autobusowy (w tym przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), w przekrojach: kraj, województwa; tabor autobusowy, w przekrojach: grupy dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO, kraj; dworce autobusowe, w tym przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województw.
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), w przekrojach: kraj, województw.
Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń, w przekrojach: kraj, województw.
Liczba licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji, w przekrojach: rodzaje licencji, kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2018 r. (May 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Komunikacja miejska (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Tabor (October 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Linie regularnej komunikacji autobusowej (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Przewozy pasażerów (October 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Road transport (December 2019).