Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.01
2. Temat badania
Transport morski i przybrzeżny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, stanie załogi, morskich statkach pod polską banderą, przewozach ładunków i pasażerów przez polskich przewoźników morskich, obrotach ładunkowych (z wyodrębnieniem tranzytu), o ruchu pasażerów i statków (łącznie z danymi o statkach) oraz nabrzeżach w portach morskich.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dysponujące portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich, urzędy morskie, zarządy portów morskich, armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrzeżnych statków transportowych, towarzystwa klasyfikujące morskie statki podnoszące polską banderę..

7. Zakres przedmiotowy

Porty morskie. Żegluga morska i przybrzeżna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stan morskiej i przybrzeżnej floty transportowej według statków i bander, w przekrojach: liczba statków; nośność w tonach; pojemność brutto; liczba miejsc pasażerskich; wie.
Zmiana w stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Stan załogi statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Przewozy ładunków morską i przybrzeżną flotą transportową w tonach wykonanych przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego, w przekrojach: relacje i grupy ładunkowe; rodzaje żeglugi i zasięg pływania; przewóz ładunków tranzytowych; województw.
Praca przewozowa ładunków morską i przybrzeżną flotą transportową w tys. tonokilometrów wykonanych przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego, w przekrojach: rodzaje żeglugi i zasięg pływani.
Przewozy pasażerów morską i przybrzeżną flotą transportową, w przekrojach: liczba przewiezionych pasażerów; praca przewozowa w pasażerokilometrach; w komunikacji międzynarodowej; w komunikacji krajowej według portów z wyodrębnieniem przewozów wewnątrzportowyc.
Przewozy kierowców samochodów ciężarowych transportowanych promami (razem z samochodami), w przekrojach: liczba kierowców; praca przewozowa w pasażerokilometrac.
Morskie statki pod polską banderą, w przekrojach: rodzaj statków i bander; pojemność brutto i netto; nośność w tonach; wie.
Obroty ładunkowe w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków i towarów; liczba jednostek ładunkowych z ładunkiem lub bez; relacja (wyładunek lub załadunek); miejsce załadunku lub wyładunk.
Ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miejsce zaokrętowania lub wyokrętowani.
Pasażerowie statków wycieczkowych wracający na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych, w przekrojach: liczba pasażeró.
Ruch statków w portach morskich, w przekrojach: liczba statków; nośność w tonach i pojemność statków; typ statków; bandera; kraj przewoźnik.
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków; kraje tranzytując.
Nabrzeża w portach morskich, w przekrojach: długość nabrzeży ogółem; nadające się do eksploatacji, nowe, zmodernizowan.
Zdolność przeładunkowa portów morskich, w przekrojach: kategorie i wybrane grupy ładunkow.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019),
 • Gospodarska morska w Polsce w latach 2017 i 2018 (November 2019),
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Transport w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Gospodarka morska w Polsce w 2018 r. (April 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport morski (September 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Transport i łączność - Transport morski (September 2019).