Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.09
2. Temat badania
Transport wodny śródlądowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze usług przewozowych, potencjale przewozowym żeglugi śródlądowej oraz sieci dróg wodnych śródlądowych, które są zbierane na potrzeby krajowe, jak również wynikające z obowiązków realizacji przez Polskę zobowiązań z tytułu członkostwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 20).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarów, bez względu na liczbę pracujących;
Urzędy Żeglugi Śródlądowej;
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej..

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Drogi wodne śródlądowe według rodzaju dróg i klas; tabor holowniczy i statki pasażerskie, tabor barkowy (z własnym napędem, do holowania, do pchania); wypadki na śródlądowych drogach wodnych; przewozy według rodzaju ładunków w tonach, tonokilometrach, średnia odległość przewozu; przewozy ładunków w transporcie krajowym według grup ładunków i stref odległości w tonach i tonokilometrach, w tym na poszczególnych odcinkach sieci śródlądowych dróg wodnych; przewozy ładunków według grup w transporcie międzynarodowym (eksport, import, tranzyt, przewozy między portami zagranicznymi) w tonach, tonokilometrach oraz w tonokilometrach na wodach polskich; przewozy ładunków eksportowanych i importowanych według grup ładunków i krajów załadunku/wyładunku w tonach i tonokilometrach oraz tonokilometrach na wodach polskich; przewozy ładunków według relacji przewozów, przewozy krajowe i międzynarodowe (eksport, import, przewozy ładunków obcych pomiędzy portami zagranicznymi) w tonach i tonokilometrach; przewozy ładunków przez śluzy według grup towarowych w tonach; przewozy pasażerów (ogółem, według województw, w tym w komunikacji międzynarodowej) w pasażerach i pasażerokilometrach oraz średnia odległość przewozu jednego pasażera; liczba rejsów; dane krajowe oraz dane według województw – przewozy ładunków według relacji. Liczba pracujących w żegludze śródlądowej, w tym kobiety..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Transport w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018 r. (July 2019).
Internetowe bazy danych
  • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (November 2019),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Tabor towarowy (October 2019),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Przewozy ładunków (October 2019).