Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.11
2. Temat badania
Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości usług i o zmianach w strukturze i dynamice usług transportu, poczty i telekomunikacji dla celów polityki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zaliczane według PKD do sekcji H "Transport i gospodarka magazynowa" oraz do działu 61 "Telekomunikacja".

7. Zakres przedmiotowy

Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych, w tym za: przewozy ładunków, przewozy pasażerów (w tym komunikacją miejską), przeładunek i spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków, obsługę naziemną w portach lotniczych, obsługę naziemną statków powietrznych, usługi statkowe, w przekrojach: rodzaje usług, kra.
Dotacje do przewozów.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach pocztowych i kurierskich, w przekrojach: rodzaje usług pocztowyc.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach telekomunikacyjnych, w przekrojach: rodzaje usług telekomunikacyjnyc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych (October 2019).