Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.02
2. Temat badania
Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze handlowej, świadczeniu usług handlowych, popycie konsumpcyjnym.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • inny użytkownik,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • NBP,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej handlowe (prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) i niehandlowe realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej. Targowiska stałe i sezonowe, magazyny handlowe.

7. Zakres przedmiotowy

Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Infrastruktura handlowa. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących, w przekrojach: grupy towarów, sektory własności, województwa (w okresach rocznych.
Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i cenach stałych, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych.
Wartość sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: sektory własności, województwa (w okresach rocznych.
Dynamika sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych.
Sklepy, w przekrojach: formy organizacyjne, sektory własności, wielkość powierzchni sprzedażowej, województwa (w okresach rocznych.
Targowiska stałe i sezonowe, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy (w okresach rocznych.
Obroty w handlu detalicznym - wskaźniki dynamiki w cenach bieżących lub cenach stałych, w przekrojach: klasy PK.
Magazyny handlowe, w przekrojach: rodzaje magazynów, województwa (cyklicznie, co 3 lata w okresach rocznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (September 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).
Informacje sygnalne
 • Dynamika sprzedaży detalicznej w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 47 według PKD) (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż detaliczna według grupowań towarów (ceny bieżące) (October 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 45 i 46 według PKD) (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Dynamika sprzedaży detalicznej według grupowań towarów (ceny stałe)- rok poprzedni=100 (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości podmiotu gospodarczego (ceny bieżące) (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż detaliczna w podziale na województwa (ceny bieżące) (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Struktura sprzedaży detalicznej według grupowań towarów w podziale na województwa (ceny bieżące) (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych według grupowań towarów (ceny bieżące) (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Działalność przedsiębiorstw handlowych (October 2019).