Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.05
2. Temat badania
Obrót i działalność gastronomiczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci gastronomicznej, świadczonych usługach gastronomicznych, wielkości przychodów z działalności gastronomicznej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja państwowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpienia ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gastronomiczną klasyfikowaną według PKD do działów 55 i 56 niezależnie od tego, czy działalność ta jest działalnością przeważającą czy działalnością drugorzędną.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność gastronomiczna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sprzedaż w placówkach gastronomicznych, przychody z działalności gastronomicznej, placówki gastronomiczne.
Obroty w placówkach, wskaźnik dynamiki w cenach bieżących dla sekcji I - podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, oraz około 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, w przekrojach: sprzedaż w działalności gastronomicznej według rodzaju, przychody z działalności gastronomicznej według rodzaju, województw.
Placówki gastronomiczne, w przekrojach: rodzaj, typ placówki, województwa, sektory własności (w okresach rocznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (September 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - Obrót (dział 55 i 56 wg PKD) (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).