Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.08
2. Temat badania
Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartościach i strukturze obrotów według produktu oraz siedziby odbiorcy przedsiębiorstw świadczących wybrane usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa - centralna,
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowejdo działu 62, 69, 71, 73, 78, do grupy 58.2, 63.1, 70.2.

7. Zakres przedmiotowy

Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba podmiotów oraz wartość i struktura obrotów, w przekrojach: produkt, siedziba odbiorc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2018 r. (November 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Structural Business Statistics - Annex VIII (October 2020).