Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.01
2. Temat badania
Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw nienależących do UE.
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami nienależącymi do UE.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 23, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty dokonujące eksportu i importu towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane dla Eurostatu (baza COMEXT), w przekrojach: grup towarów (klasyfikacja CN), krajów pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów, w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towaró.
Informacje miesięczne w cenach stałych, w przekrojach: sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajó.
Informacje roczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajó.
Informacje w cenach bieżących, w przekrojach: Nomenklatura Scalona (CN) w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; nomenklatura SITC rev.4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów; Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów; Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksport.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Handel z krajami spoza UE (October 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Handel z krajami poza UE (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).