Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.07
2. Temat badania
Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji przywozu i wywozu w wyrażeniu ilościowo wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw członkowskich UE.
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami należącymi do UE.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 16, str. 64, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o wartości 3 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 50 000 000 zł w przywozie lub 93 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje w cenach bieżących, w przekrojach: w Nomenklaturze Scalonej (CN) towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów oraz grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; w nomenklaturze SITC rev. 4 sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów; w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) sekcje, kraje i grupy krajów; Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) dane o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksport.
Informacje w cenach stałych miesięczne, w przekrojach: według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajó.
Informacje w cenach stałych roczne, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajó.
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT), w przekrojach: grup towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia i przeznaczenia towarów w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych towaró.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (October 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019, March 2019).