Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.08
2. Temat badania
Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wymianie towarowej Polski z wszystkimi krajami. Ocena skali rozwoju wymiany międzynarodowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę światową.
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania szeroko rozumianej informacji o wielkości, kierunkach i głównych partnerach wymiany towarowej Polski z wszystkimi krajami, do sporządzania miesięcznych informacji o sytuacji gospodarczej kraju, jak również do kwartalnych i rocznych opracowań z zakresu rachunków narodowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów, w przekrojach: w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; w nomenklaturze SITC rev.4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów; Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów; Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksport.
Informacje miesięczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajó.
Informacje roczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajó.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Handel zagraniczny 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (October 2019),
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018 (October 2018),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Polska w Unii Europejskiej 2019 (July 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (February 2018, May 2018, August 2018, November 2018).
Informacje sygnalne
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 r. (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019),
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 r. (wersja ostateczna) (July 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Międzynarodowy handel towarami (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel Zagraniczny - Eksport towarów i usług według krajów (October 2018),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Obroty handlu zagranicznego według charakterystyki przedsiębiorstw (June 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel Zagraniczny - Import towarów i usług według krajów (October 2018).