Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.09
2. Temat badania
Międzynarodowy handel usługami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących obrotów realizowanych w międzynarodowej wymianie usług.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2012, str. 22, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • NBP.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Rezydenci w znaczeniu, o którym stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679), którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie usługami (nabycie lub dostarczenie usług), w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowy handel usługami. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartości kwartalne/roczne obrotów usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej w podziale według typów usług i według poziomów podziału geograficznego zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (October 2019).
Publikacje innych jednostek
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej 2018 (September 2019),
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).
Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2018 r. (November 2020).