Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.01
2. Temat badania
Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o osiąganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, a także o wartości nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badaniem objęte są jednostki prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Finansowe aktywa i pasywa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wielkość wyrobów akcyzowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w przekrojach: PKD (sekcje, działy); klasa wielkości, województwa; województwa i sekcje PK.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 2018 (October 2018, May 2019).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019).
Tablice publikacyjne
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w 2018r. -strona internetowa GUS (May 2018, August 2018, November 2018, March 2019).