Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.04
2. Temat badania
Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych miernikach charakteryzujących działalność gospodarczą w przedsiębiorstwach. Badanie jest podstawą opracowywania większości wskaźników krótkookresowych dotyczących działalności przedsiębiorstw oraz komunikatów i obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zorganizowane w formie: przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółek cywilnych, innych form prawnych, do których stosuje się przepisy o spółkach, przedsiębiorstw zagranicznych, oddziałów zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstw państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działu 75, 72), N, R, do działu 02, 95, 96, do klasy 03.11.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów w przemyśle. Czas pracy. Komunikacja miejska. Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe, w przekrojach: sekcje, działy i wybrane grupy PKD, województw.
Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, czas przepracowany, wypłaty z zysku, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w przedsiębiorstwach, w przekrojach: sektory własności, sekcje, działy i wybrane grupy PKD, województw.
Produkcja sprzedana przemysłu, dynamika produkcji sprzedanej, szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej, w przekrojach: działy PKD, województw.
Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych - ogółem, w tym na eksport i wywóz - w tym do krajów strefy euro, w przekrojach: działy PK.
Sprzedaż produkcji budowlano montażowej dla przedsiębiorstw budowlanych, dynamika produkcji budowlano montażowej w cenach stałych, w przekrojach: działy PK.
Sprzedaż produkcji budowlano montażowej dla przedsiębiorstw budowlanych, dynamika produkcji budowlano montażowej w cenach bieżących, w przekrojach: województw.
Dynamika sprzedaży hurtowej i detalicznej w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: klasy PK.
Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych, w przekrojach: rodzaje transportu, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).