Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.05
2. Temat badania
Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa, a także o zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze rodzajowej działalności przedsiębiorstw i jej rozmieszczeniu terytorialnym.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 716/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE. L 171 z 29.06.2007 str. 17, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz na potrzeby wykorzystania pozyskanych danych administracyjnych do wdrożenia wymogów europejskich w statystyce strukturalnej bez konieczności dodatkowego obciążenia respondentów.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badanie obejmuje jednostkido sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Cechy jednostek lokalnych. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Charakterystyka placówek leczniczych. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność badawcza i rozwojowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Działalność gastronomiczna. Infrastruktura handlowa. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Eksploatacja pojazdów drogowych. Komunikacja miejska. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rodzaj prowadzonej działalności. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów, w przekrojach: województwa; rodzaje działalności PKD (sekcje); formy organizacyjno-prawne; klasy wielkości; lata prowadzenia działalnośc.
Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych, w przekrojach: województwa; rodzaje działalności PKD (sekcje); formy prawne; klasy wielkośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r. (December 2019),
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (December 2019),
 • Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 (February 2020).
Informacje sygnalne
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r. (October 2019),
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. (October 2019),
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 r. (October 2019).