Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.08
2. Temat badania
Badanie nowopowstałych przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o warunkach powstania przedsiębiorstw w Polsce, ich rozwoju oraz stanie aktywności w ciągu 5 pierwszych lat prowadzenia działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja rządowa - centralna,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badanie obejmuje jednostkido sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Rodzaj prowadzonej działalności. Działalność badawcza i rozwojowa. Czynniki przedsiębiorczości. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o sytuacji ekonomicznej nowych przedsiębiorstw oraz warunkach ich powstania i rozwoju w ciągu pierwszych 5 lat działalności, w przekrojach: rodzaje działalności PKD (sekcje), podstawowe formy prawne, województwa, lata prowadzenia działalnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018 (December 2019).