Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.10
2. Temat badania
Badanie koniunktury gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyrażanych przez dyrektorów ankietowanych jednostek.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja państwowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • NBP,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, I, J, K, L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94). Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji C. Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F, G.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat banki. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki koniunktury gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupowania PKD; klasy wielkości; województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (January 2018, February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w 2018 r. (miesiąc bieżący) (January 2018, February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018),
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie 2018 r. (January 2018, February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018).